Regulamin

 • Serwis – strona internetowa Poyebani, działająca pod adresem: poyebani.pl
 • Regulamin – niniejszy regulamin, opublikowany na Serwisie
 • Administrator danych osobowych/Autor Serwisu/Usługodawca – właściciel Serwisu Poyebani, będący osobą fizyczną – Marcin Męczyński
 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Strony przez Usługodawcę
 • Usługa – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi: komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie, umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Stronie, umożliwianie dodawania komentarzy na Serwisie, umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Strony i otrzymywaniu w ramach usługi Newslettera informacji o nowych artykułach publikowanych na Serwisie.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu umieszczonego pod adresem https://poyebani.pl/
 • Regulamin szczegółowo określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem serwisu
 • Dostęp do serwisu jest darmowy i otwarty dla każdego, kto ma możliwość połączenia z siecią Internet
 • Korzystanie z serwisu przez Usługobiorców odbywa się poprzez przeglądanie materiałów dostępnych na stronie w formie artykułów, zdjęć, grafik, wpisów, wideo, dodawanie komentarzy oraz ich wyświetlanie oraz zadawanie pytań związanych z tematyką Strony poprzez dostępne formularze kontaktowe
 • Wszelkie materiały, które powstają na serwisie są ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, co do przydatności materiałów umieszczonych na Stronie
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych na Stronie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług portalu
 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem, lub niniejszym Regulaminem oraz za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkowników danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.
 1. Warunki korzystania z Serwisu:
 • Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Poyebani.pl zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część. Rozpoczęcie korzystania z Strony jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu
 • Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu
 • Regulamin jest dostępny dla Usługobiorców w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej https://poyebani.pl/ , w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści
 • Korzystanie z Strony przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne
 • W celu prawidłowego korzystania z Strony Usługobiorca powinien dysponować urządzeniem z wyświetlaczem umożliwiającym wyświetlanie stron internetowych oraz mającym połączenie z Internetem, przeglądarką internetową, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5, oprogramowaniem typu Java z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz przeglądarką internetową umożliwiającą obsługę plików cookies
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych na Stronie danych osobowych do celów marketingowych
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania: bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego, bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Strony, bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Strony i konfiguracji serwera, podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Strony Uługobiorcom lub Usługodawcy, podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy, podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Strony lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Strona poyebani.pl
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
 1. Ochrona danych osobowych:
 • Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności i RODO, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, dostępnej pod adresem: https://poyebani.pl/polityka-prywatnosci
 • Serwisu Poyebani w celu prawidłowego świadczenia usług oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem gromadzi i przetwarza niektóre dane o Usługobiorcach oraz wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 1. Prawa i obowiązki Stron:
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Strona funkcjonował w sposób ciągły. Jednak zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Strony
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Strony na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych na Stronie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu
 • Korzystających z Strony Użytkowników obowiązuje postępowanie zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzeganie zasad Netykiety
 1. Warunki zamieszczania komentarzy na stronie i komunikacji za pomocą formularza kontaktowego:
 • Stronie umożliwia komunikację z Autorem za pomocą formularza kontaktowego oraz umożliwia Usługobiorcom komentowanie artykułów dostępnych na Stronie
 • Strona udostępnia w tym celu dane w postaci adresu e-mail oraz imienia Usługobiorcy, które będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności“, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu
 • Strona jest otwarty na komentarze, z zastrzeżeniem, że nie naruszają one zasad przedstawionych w dalszej części Regulaminu
 • Usługobiorcy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów z zakresu norm moralnych, kulturowych i społecznych
 • Komentarze na Stronie można dodawać poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól znajdujących się poniżej komentowanego artykułu
 • Zabrania się umieszczania na Stronie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich
 • Zabrania się publikowania treści zawierających wulgaryzmy, a osoby publikujące tego typu komentarze otrzymają dożywotnią blokadę możliwości komentowania na Stronie. Za wulgaryzmy uznawane są: wszelkie słowa powszechnie postrzegane, jako obraźliwe, niezależnie od języka, w jakim zostały one zamieszczone oraz zakropkowania, czy wulgaryzmy oznaczone gwiazdkami lub ciągiem znaków oraz słowa znajdujące się w powszechnym użyciu, które zastosowane w określonym kontekście, nabierają charakteru nacechowanych negatywnie
 • Zabrania się umieszczania na Stronie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację
 • Dyskusja powinna odbywać się na zasadzie wymiany uwag na temat faktów i opinii dotyczących zagadnień poruszanych w komentowanym artykule. Zabronione są wszelkie uwagi osobiste pod adresem innych komentujących. Osoby publikujące tego typu komentarze otrzymają dożywotnią blokadę możliwości komentowania na Stronie
 • Zabrania się umieszczania na Stronie treści pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści
 • Zabrania się umieszczania na Stronie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały
 • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe
 • Autor zastrzega sobie prawo do niepublikowania następujących typów komentarzy (jednocześnie osoby publikujące tego typu komentarze mogą otrzymać dożywotnią blokadę komentowania na Strony): zawierających linki do innych stron, komentarzy będących spamem (np. ogłoszenia reklamowe i inne treści niezwiązane z tematyką Strony i konkretnego artykułu) oraz komentarzy łamiących w inny sposób zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz zasady współżycia społecznego.
 1. Prawa autorskie:
 • Wszelkie prawa autorskie do artykułów opublikowanych na Stronie przysługują Autorowi Serwisu. Jeśli chcesz posługiwać się (kopiować i publikować) treści z Serwisu pamiętaj, aby używać cytatu i wskazywać Autora Serwisu oraz link do Strony jako źródło
 • Na układ graficzny, zdjęcia, logotypy, kod źródłowy oraz wszystkie inne utwory Autor nie udziela licencji i zastrzega, co do wymienionych utworów wszelkie prawa autorskie (o ile nie zaznaczono inaczej)
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się na Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym na Serwisie
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez uprzedniego powiadamiania Usługobiorców
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji
 • Wszelkie pytania, reklamacje, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Stronie można kierować na adres e-mail: kontakt@poyebani.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.