Regulamin

Dla osób niezalogowanych – Przeglądanie strony jest zalecane wyłącznie dla osób pełnoletnich ze względu na umieszczane na niej różnych treści, które mogą zostać odebrane przez niektórych jako wulgarne, obrażające niestosowne lub o charakterze seksualnym.

Przed założeniem konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin!
Założenie konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:
⦁ Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
⦁ Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.
⦁ Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
2. Strona jest dla osób pełnoletnich ze względu na umieszczane na niej różnych treści, które mogą zostać odebrane przez niektórych jako wulgarne, obrażające niestosowne lub o charakterze seksualnym. Użytkownik serwisu – Tylko pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu może korzystać z serwisu www.poyebani.pl – Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i dodawanie treści użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona drogą elektroniczną na adres – kontakt@poyebani.pl

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników na stronie www.poyebani.pl Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usuwania Materiałów, które uzna za sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa lub też niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

7. Użytkownik akceptuje i upoważnia serwis www.poyebani.pl do przesyłania różnych informacji reklamowych w celach marketignowych na zarejestrowany adres mailowy. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane także przez inne podmioty niż Właściciel.

8. Użytkownik może usunąć swoje konto z portalu www.poyebani.pl poprzez napisanie maila na adres kontakt@poyebani.pl

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie swojego Konta, w szczególności za używanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

10. Zamieszczanie nowych materiałów na serwisie wymaga rejestracji – Serwis internetowy udostępniany jest Użytkownikom pod adresem Poyebani.pl

II. REJESTRACJA KONTA

1. Rejestracja jest darmowa dla wszystkich użytkowników serwisu.
2. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu www.Poyebani.pl

3. Wynikiem rejestracji jest utworzenie darmowego konta, do którego ma dostęp tylko użytkownik.

4. Użytkownik w każdej chwili może zmieniać lub usuwać dane umieszczone w profilu.

5. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności. Administracja ma prawo do zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny albo zastosowanie blokady czasowej.

6. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

7. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich nadesłanych treści, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

8. Użytkownik udziela Właścicielowi oraz Użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów marketingowych i reklamowych.

9. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z uzasadnionymi roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej.

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wynikające z działania siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
2. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
3. Operator serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian dowolnych w Serwisie. Dodatkowo zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie bez informowania użytkowników.Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.
1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
2. Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności
3. W ramach Serwisu Właściciel przetwarza poniższe dane:
◦ nick (login)
◦ adres e-mail.
4. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, poprzez środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu na tyle ile jest to możliwe.
5. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane także przez inne podmioty niż Właściciel.
6. Właściciel jest uprawniony do podania danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sąd), w przypadkach wynikających z określonego stanu prawnego lub regulaminu.
7. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do użycia danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W wyżej wymienionym przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o zakazanych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

8. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.

9. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Wymagania techniczne:
1. Konto poczty e-mail.
2. Stabilne połączenie z siecią Internetową.
3. Przeglądarka internetowa z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.